Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby monitoringu wizyjnego

DANE ADMINISTRATORA DANYCH

W świetle obowiązujących przepisów jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że:
DENTARIA Sp. z o. o.
Adres: UL. STROMA 12, 42-216 CZĘSTOCHOWA,
NIP: 9492225671, REGON: 369494766,, odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator danych powołał Inspektora ochrony danych.
Inspektor ochrony danych, spotyka się z osobami, których dane dotyczą, po wcześniejszym ustaleniu terminu.
Telefon: 883 925 879 Mail: IOD@cdpm.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje będące w posiadaniu Szpitala oraz w których przechowywane są urządzenia do ich przetwarzania.

Monitoring wizyjny jest stosowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, personelowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, personelowi administracyjnemu.

Dane osobowe w systemie monitoringu wizyjnego są przetwarzanie w oparciu o:
1.    Ustawę o działalności leczniczej;
2.    Kodeks Pracy.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW

Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych są:
•    upoważniony przez Administratora danych personel;
•    organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, organy samorządu zawodów medycznych;
•    minister właściwy do spraw zdrowia, sądy dyscyplinarne, rzecznik odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
•    organy ścigania, sądy, prokuratura;
•    organy rentowe oraz zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
•    wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania;
•    Inspektor Ochrony Danych;
•    Informatyk w celu utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna elektroniczna;
•    Podmioty przetwarzające na podstawie zawartej umowy, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna;
•    uprawnione na mocy odrębnych ustaw organy i instytucje, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, nie przekazujemy ich do Państwa trzeciego.

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE

Zapis monitoringu może być przechowywany maksymalnie przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie zostaje on usunięty lub nadpisany.

DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH

W związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego, przetwarzanie danych osobowych obejmuje wizerunek osoby, której dane dotyczą, jak również inne dane ujawnione przez osobę, której dane dotyczą, zapisane przez system monitoringu.
Jeśli nie chcesz, aby dane osobowe w postaci wizerunku były przez nas przetwarzane nie należy wchodzić w oznakowany obszar monitorowania.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Wejście w strefę monitoringu wizyjnego jest dobrowolne, jednak niezbędne celem realizacji celu.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:
•    informacji o istnieniu monitoringu w określonym miejscu, jego zasięgu, celu,
•    dostępu do danych – o ile nie narusza to praw innych osób;
•    sprostowania danych;
•    usunięcia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
•    ograniczenia przetwarzania – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
•    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
•    przenoszenia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;
•    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na podstawie wydanej uprzednio przez państwa zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
•    żądania usunięcia danych jej dotyczących – jeżeli jest to technicznie możliwe i nie narusza praw innych osób, w tym Administratora danych;
•    anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeśli jest to technicznie możliwie i nie utrudnia realizacji celu wynikającego z przepisu prawa;
•    prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas;
•    wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych odbywa się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ICH PROFILOWANIE

W związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego, Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane poprzez ich profilowanie.

śledź nas na: