Regulamin

I. Postanowienia ogólne.
§ 1.

Regulamin porządkowy „Dentaria” Sp. z o.o.  określa organizację i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, ofertę, zakres czynności pracowników, prawa i obowiązki pacjenta, postanowienia dotyczące gwarancji oraz tryb składania skarg i wniosków przez pacjentów.

§2.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r., poz. 186 z późn.zm.)  oraz ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2017 r., poz. 125 z poźn.zm.);
2) DENTARII – należy przez to rozumieć  „Dentaria” Sp zo.o.
3) pacjencie – należy przez to rozumieć osobę, która podpisała umowę o świadczenie usług stomatologicznych z „Dentaria” Sp zo.o.
4) lekarzu – rozumie się przez to również lekarza dentystę,
5) regulamin – niniejszy dokument,

II. Organizacja i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

§3.
1. DENTARIA świadczy usługi stomatologiczne na podstawie umów cywilnoprawnych, na zasadach pełnej odpłatności za spełniane świadczenia zdrowotne.
2. Przyjęcie pacjenta do DENTARII, celem przeprowadzenia leczenia, następuje na zasadzie dobrowolności i za jego zgodą.  

§4.
1.Przyjęcie pacjenta do przychodni wymaga założenia dokumentacji medycznej i statystycznej.
2. Każdy pacjent ma zakładaną osobną dokumentację związaną z leczeniem w DENTARII.
3. Przy pierwszej wizycie przeprowadza się z pacjentem wyczerpujący wywiad (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu)  na temat jego stanu zdrowia.
4. O każdej zmianie stanu zdrowia pacjent obowiązany jest poinformować lekarza przy kolejnych wizytach w poradni.

§5.
1. Pacjent posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, przedstawiciel ustawowy bądź opiekun prawny wyraża pisemną zgodę na zabiegi wykonywane w DENTARII, zgodnie z formularzem zgód na zabieg medyczny stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulamin.
2. Leczenie podstawowe i zachowawcze prowadzone jest po wyrażeniu ustnej zgody na leczenie.
3. Za oświadczenie o wyrażenia zgody w przypadku, o którym mowa w ust. 2 uważa się poddanie przez pacjenta umówionemu leczeniu.
4. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie lub częściowo oraz osób małoletnich zgodę na podjęcie leczenia wyraża przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.

§6
1. Każda wizyta pacjenta w DENTARII odnotowywana jest w jego dokumentacji medycznej.
2. W przypadku odmowy poddania się przez pacjenta wymaganego i koniecznego leczenia, fakt ten odnotowywany jest w dokumentacji medycznej pacjenta i stwierdzony jest podpisem lekarza oraz pacjenta.
3. W przypadku odmowy podpisania przez pacjenta wymaganego w ust. 2 oświadczenia lekarz odnotowuje ten fakt w dokumentacji medycznej. Powyższe powinno być również poświadczone przez asystentkę lub pielęgniarkę obecną wówczas przy pacjencie.


§7.
DENTARIA świadczy stacjonarnie usługi stomatologiczne w zakresie:
a) stomatologii zachowawczej dzieci i dorosłych,
b) endodoncji (leczenia kanałowego),
c) protetyki stomatologicznej,
d) chirurgii stomatologicznej,
e) implantologii,
f) ortodoncji,
g) periodontologii,
h) diagnostyki RTG

III. Prawa i obowiązki personelu DENTARII.

§8.
1. Lekarz zatrudniony w DENTARII obowiązany jest do udzielania pomocy medycznej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, z poszanowaniem praw i godności pacjentów, a także zgodnie z przepisami ustawy oraz Kodeksem Etyki Lekarskiej.
2. Lekarz ma prawo odmówić leczenia pacjenta bez podania przyczyny z wyłączeniem przypadku, gdy zwłoka w udzieleniu świadczenia mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia pacjenta.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lekarz wykonujący zawód na postawie stosunku pracy lub ramach służby może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta, jeżeli istnieją poważne ku temu powody, jedynie po uzyskaniu zgody swojego przełożonego.
4. W przypadku określonym w ust. 1 lekarz obowiązany jest uprzedzić odpowiednio wcześnie pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego oraz wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innej placówce medycznej.  

§9.
Personel zatrudniony w DENTARII obowiązany jest do:
a) udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną,
b) przestrzegania praw pacjenta,
c) stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
d) prowadzenia dokumentacji medycznej,
e) zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym poweźmie wiadomość w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
f) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w tym wskazanych w § 2 ustaw, Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz niniejszego regulaminu.

IV. Prawa i obowiązki pacjentów.

§10.
Każdy pacjent ma prawo do:
1) uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia, proponowanych metodach leczenia oraz rokowaniu na przyszłość,
2) świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, udzielanych z należytą starannością przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
3) dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania  świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
4) informacji o prawach pacjenta,
5) informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez DENTARIĘ
6) zachowania w tajemnicy przez personel DENTARII informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego,
7) wyrażenia zgody albo jej odmowy na udzielenie świadczenia medycznego
8) wyrażenia pisemnej zgody bądź jej odmowy na wykonanie zabiegów chirurgicznych oraz zastosowania metody leczenia stwarzającej podwyższone ryzyko, po uzyskaniu odpowiedniej informacji od lekarza,
9) poszanowania intymności i godności,
10) dostępu do dokumentacji medycznego dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, w tym do uzyskiwania wyciągów, odpisów bądź kopii dokumentacji medycznej osobiście lub przez upoważnioną osobę,
11) rejestracji telefonicznej oraz za pomocą strony internetowej
12) decydowania o osobach, którym lekarz może udzielać informacji o jego stanie zdrowia,
13) wskazania osoby lub instytucji, którą DENTARIA obowiązana jest powiadomić w przypadku wystąpienia stanu zdrowia powodującego zagrożenie jego życia albo w razie jego śmierci.

§11.
Każdy pacjent jest obowiązany do:
a) podpisania zgody na leczenie, w przypadku wyrażenia zgody na jego przeprowadzenie,
b) przestrzegania zaleceń lekarzy i personelu medycznego,
c) przestrzegania zasad bezpieczeństwa BHP oraz przepisów przeciwpożarowych,
d) przebywania jedynie w miejscach przeznaczonych dla pacjentów; zabronione jest wchodzenie do pomieszczeń przeznaczonych tylko i wyłącznie dla personelu DENTARII,
e) powstrzymania się od palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie DENTARII,
f) dbania o czystość pomieszczeń, w których przebywa pacjent,
g) powstrzymania się od zaśmiecania terenu należącego do DENTARII,
h) powstrzymania się od korzystania z urządzeń i aparatur, które znajdują się w DENTARII.

§12.
W przypadku braku przestrzegania zaleceń i wskazań lekarskich, także w zakresie postępowania przedzabiegowego i pozabiegowego pacjent ponosi wszelkie konsekwencje i ryzyka z tym związane.

§13.
1.Pacjent jest obowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł za niestawienie się na umówioną wizytę, w przypadku jej nieodwołania przed wyznaczonym terminem.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy sytuacji, gdy brak stawienia się na wyznaczony termin wizyty był wynikiem nagłych, niedających się przewidzieć przeszkód, za których powstanie pacjent nie ponosi winy.
§14.
Pacjent obowiązany jest do uiszczenia zadatku przed rozpoczęciem leczenia protetycznego według planu wykonanego przez lekarza prowadzącego.

V. Gwarancja wykonanych usług.

§15.
1. DENTARIA udziela 12 miesięcznej gwarancji na świadczone przez nią usługi stomatologiczne, w tym wszystkie zabiegi stomatologiczne w niej wykonywane z zastrzeżeniem § 16.  
2. Gwarancja jest uzależniona od regularnego uczęszczania na wizyty kontrolne i profilaktyczne zgodnie z zaleceniami lekarskim.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek:
a) niedostatecznej higieny jamy ustnej,
b) nieprzestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym,
c) nieprzestrzegania harmonogramu wizyt kontrolnych i profilaktycznych,
d) uszkodzeń w skutek nieszczęśliwych wypadków,
e) istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący w tym przede wszystkim w przypadku cukrzycy, padaczki, osteoporozy, stanu po napromieniowaniu, innych przewlekłych i ciężkich chorób samoistnych, a także w przypadku bruksizmu (zgrzytania zębami)
f) przerwania zaplanowanego leczenia przez pacjenta,
g) użytkowania lub przechowywania protez niezgodnie z zaleceniami lekarskimi,
h) samodzielnego dokonywania przez pacjenta napraw, korekt uzupełnienia protetycznego,
i) mechanicznego uszkodzenia protezy poza jamą ustną.
4. Gwarancja nie obejmuje:
a) prac tymczasowych tj. koron tymczasowych, protez tymczasowych osadzanych bezpośrednio po usunięciu zębów,
b) elementów mocujących tj. klamry, zasuwy oraz podścieleń protez wyjmowanych,
c) prac, które zostały wykonane na wyraźne życzenie pacjenta

§16.
1.W przypadku usług wskazanych w niniejszym paragrafie gwarancja jest udzielana na:
•    2 lata – w przypadku stomatologii zachowawczej tj. wypełnienia kompozytowe w zębach stałych ;
•    3 lata – w przypadku leczenia endodontycznego;
•    3 lata –  w przypadku uzupełnienia prototetyczne wyjmowane (protezy całkowite i częściowe);
•    5 lat – uzupełnienia protetyczne stałe tj. korony, mosty;
•    10 lat – implanty.
2. W przypadku konieczności przeprowadzenia leczenia endodontycznego (kanałowego) po przeprowadzonym leczeniu zachowawczym w DENTARII (tj. po uzupełnieniu kompozytem ubytku próchnicowego w zębie) pacjent ponosi tylko koszt samego leczenia endodontycznego tj. ponowne założenie wypełnienia następuje w ramach poniesionego wcześniej z tego tytułu opłaty.

VI. Skargi i wnioski.

§17.
1. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w DENTARIA ma prawo do złożenia pisemnej skargi do kierownika jednostki.
2. Odpowiedź na skargę lub wniosek powinna być udzielona w terminie 60 dni.

VII. Postępowanie w razie śmierci pacjenta w DENTARII

§18.
1. W razie śmierci pacjenta do obowiązków personelu medycznego należy niezwłoczne wezwanie lekarza uprawnionego do stwierdzenia zgonu, który powinien dokonać oględzin zmarłego, stwierdzić zgon, odnotowując przyczynę, datę i godzinę śmierci i sporządzić kartę zgonu.
2. O zgonie pacjenta lekarz DENTARII niezwłocznie zawiadamia rodzinę, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, którym wydaje się kartę zgonu.
3. W przypadku podejrzenia, że śmierci pacjenta nastąpiła na skutek czynu przestępczego obowiązkiem lekarza DENTARII jest niezwłoczne powiadomienie Policji.
4. Do obowiązków personelu medycznego należy sporządzenie spisu rzeczy pacjenta i należących do niego przedmiotów w celu przekazania ich rodzinie.
5. Spis, o którym mowa w ust. 4 następuje w formie protokołu, który jest podpisany przez osobę sporządzającą.

VIII. Postanowienia końcowe.

§19.
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020r.
2. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.
3. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.dentaria.com.pl

śledź nas na: